Verejné obstaravanie


PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATELA

 

Identifikacné údaje verejného obstarávatela

 

Názov verejného obstarávatela:         OBEC MOŠUROV

Sídlo:                                                         Obecný úrad Mošurov,

Mošurov 15, 082 67 Ter?a

ICO:                                                           00690562

DIC:                                                           2020732538

Štatutárny zástupca obce:                   JUDr. Stanislav Krajnák

Tel.:                                                           051 / 4595288

E - mail:                                                    mosurov@gmail.com


Názov zákazky:            REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO ROZHLASU    

Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom pod?a § 9 ods.9 zákona ?. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 Zákazka zverejnená dna:  07.11. 2013     

 Zverejnil: JUDr. Stanislav Krajnák