Verejné obstaravanie


PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

 

Názov verejného obstarávateľa:         OBEC MOŠUROV

Sídlo:                                                         Obecný úrad Mošurov,

Mošurov 15, 082 67 Terňa

IČO:                                                           00690562

DIČ:                                                           2020732538

Štatutárny zástupca obce:                   JUDr. Stanislav Krajňák

Tel.:                                                           051 / 4595288

E - mail:                                                    mosurov@gmail.com


Názov zákazky:            REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO ROZHLASU    

Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 Zákazka zverejnená dňa:  07.11. 2013     

 Zverejnil: JUDr. Stanislav Krajňák