Rekonštrukcia verejného rozhlasu

OBEC MOŠUROV

Obecný úrad Mošurov 15, 082 67 Ter?a
Zadávanie zákazky na dodanie tovaru


"Rekonštrukcia verejného rozhlasu"

 

 

      Obec Mošurov  so sídlom Obecný úrad Mošurov 15, 082 67 Ter?a, ako verejný obstarávate? pod?a § 6 ods. 1 písm. b) zákona ?. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (?alej len "ZVO") v zmysle § 9 ods. 9 ZVO zadáva predmet zákazky: "Rekopnštrukcia verejného rozhlasu.

 

Kontaktné miesto pre získanie informácií:

OBEC MOŠUROV

Obecný úrad Mošurov 15

082 67 Ter?a

JUDr. Stanislav Kraj?ák, starosta obce

Tel.?.: 051/45 952 88

E-mail: mosurov@gmail.com