Aktuality

Volby do orgánov samosprávy obce 2018 - oznámenie

           KOMUNÁLNE  VOLBY - 10.11. 2018

Výpis zo zápisnice okrskovej volebnej komisie
                   v obci  Mošurov

Volebný obvod:  c.1
Obec : Mosurov

Po?et volicov zapísaných v zozname :               154
Pocet volicov, ktorí sa zúcastnili na hlasovaní:     78
Pocet volicov, ktorí odovzdali obálku:                    78
Pocet platných hlasovacích lístkov pre volby OZ: 76
Pocet platných hlasov. lístkov na starostu obce:  73

Pocet platných hlasov na starostu obce :    73

Pocet platných hlasov na poslancov OZ :
- por.c.  1     -    60
- por.c.  2     -    71
- por.c.  3     -    71
- por.c.  4     -    63
- por.c.  5     -    66

----------------------------------------------------------------------------------

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre volby starostu obce Mošurov

Volebný obvod c. 1

1. Ondrej Chlebuš, Ing., 57 rokov, pracovník SBS, nezávislý kandidát


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre volby do Obecného zastupitelstva v Mošurove

Volebný obvod c. 1

1.  František Cajka, 57 r., živnostník, nezávislý kandidát
2.  Ján Fertal, Mgr., 25 r., pedagóg, nezávislý kandidát
3.  Stanislav Fertal, Ing., 58 r., projektant, nezávislý kandidát
4.  Jozef Fetko, Ing., 55 r., ekonóm, nezávislý kandidát
5.  Melánia Segedyová, 49 r., vedúca školskej jedálne, nezávislý kandidát