Dokumenty

Uznesenia OZ a VZN 2021
sem môžeš vloži? stru?ný popis skupiny dokumentov
pdf OZ Mosurov
Oznamy obce / 2021
sem môžeš vloži? stru?ný popis skupiny dokumentov
pdf Harmonogram testovania
pdf Informácie k plošnému testovaniu
pdf Obec Mosurov
pdf Testovanie 06 03 2021
pdf Lesy SR, Presov
- O Z N A M Y - rôzné - II. cast 2020
pdf Štatistický úrad SR
pdf RÚVZ, Prešov
pdf Marius Pedersen Trencín
pdf Audit za rok 2019
pdf Obecné zastupitelstvo
pdf Zvozový kalendár
pdf RÚVZ, Prešov
Uznesenia OZ a VZN 2020
sem môžeš vloži? stru?ný popis skupiny dokumentov
pdf VZN obce c.01/2020
pdf Uznesenia OZ c.01-05
pdf Zrušenie volby hlavného kontrolóra obce Mošurov
pdf Uznesenia OZ c. 6, 7, 8, 9 / 2020
pdf Schéma cintorína obce Mosurov
pdf Evidencia cintorína obce Mosurov
pdf Záverecny ucet obce Mosurov za rok 2019
pdf Uznesenia OZ - c.10 - c.16 /2020
pdf Volba hlavného kontrolora obce Mosurov na r.2020-2026
pdf Uznesenia OZ c. 17 - 21/ 2020
pdf Návrh VZN obce c.02 /2020
pdf Uznesenia OZ c. 22 - 25/ 2020
pdf Miestné poplatky - cenník 2021
pdf Plán zasadnutí OZ 2021
pdf Uznesenia OZ - c. 26 - c.30 /2020
pdf OZ Mosurov
pdf VZN obce Mosurov c..02/2020
O Z N A M Y - rôzné - I. cast 2020
sem môžeš vloži? stru?ný popis skupiny dokumentov
pdf Zvozový kalendár na rok 2020
pdf Návrh VZN c. 01/2020
pdf Zasadanie Obecného zastupitelstva
pdf Výsledky volieb do NR SR 2020
pdf Zápisnica ovk o výsledku -volby do NR SR - kópia
pdf Majetkové priznanie starostu obce Mošurov r.2019-lI.cast
pdf Majetkové priznanie starostu obce Mošurov r.2019-l.cast
pdf Úrad verej.zdravotníctva-vyhláška c.1
pdf Úrad verej.zdravotníctva-vyhláška c.2
pdf Usmernenie hlav.hygienika SR
pdf Oznam stavebného úradu - mesta Prešov
pdf Zasadanie Obecného zastupitelstva
pdf STATUT Obcianskej hliadky v obci Mosurov
pdf Zasadanie Obecného zastupite?stva
pdf Zmeny vývozu KO
pdf OR HazZ Prešov
pdf ŠÚ SR, pracovisko Prešov
pdf SODB / Tlacová správa - ŠÚ SR
pdf Zdravotné stredisko v Terni
pdf Reg.veter.a potr.správa Presov
pdf Obec Mošurov
pdf Obec Mošurov
pdf Obec Mošurov
pdf Obec Mošurov
pdf Žiadost a registrácia chovu osipaných
pdf Region.veter.správa, Presov
pdf Africky mor osipaných
Nakladanie s odpadmi
Smernica o nakladaní s odpadmi
pdf Smernica o nakladaní s odpadmi
pdf Zber,Separácia a Recyklácia
pdf Úroven vytriedenia komunálnych odpadov r.2020
Uznesenia OZ a iné 2019
sem môžeš vloži? stru?ný popis skupiny dokumentov
pdf Uznesenia OZ Mosurov
pdf VZN obce Mosurov cislo 04 2019
pdf VZN obce Mosurov cislo 05 2019
pdf VZN obce Mosurov cislo 06 2019
pdf Návrh VZN obce mosurov císlo 07 2019
pdf ZBER, SEPARACIA A RECYKLACIA
pdf P O Z V A N K A
pdf VZN obce Mosurov c. 07/2019
pdf Uznesenia OZ c. 21 - 25
VOLBY DO NR SR 2020
Informácie pre volicov
pdf Volby do NR SR 2020
pdf e-mailová dresa na dorucenie oznámenia o delegovaní do ovk
Dokumetny 2019
sem môžeš vloži? stru?ný popis skupiny dokumentov
pdf Záverecny ucet obce Mosurov za rok 2018
pdf Stanovisko hlavneho kontrolora k zaverecnemu uctu 2018
pdf Oznámenie o urcení zodpovednej osoby a podávanie oznámení
pdf Individuálna výrocna správa za r.2018
pdf Audit za rok 2018
Dokumenty 2019
sem môžeš vloži? stru?ný popis skupiny dokumentov
pdf Volby prezidenta 2019 - e-mailova adresa obce
pdf regionálna vet. a potr. sprava PO
pdf Volby do Europskeho parlamentu
pdf Volby prezidenta 2019 - hlasovacie preukazy
pdf Volby prezidenta SR 2019-informácie pre volicov
pdf Úroven vytriedenia kom.odpadov- r.2018
pdf Žiadost o vydanie súhlasu na povolenia stavby malého zdroja znecistenia ovzdušia
pdf Žiadost o vydanie súhlasu na uvedenia do prevádzky malého zdroja znecistenia ovzdušia
pdf Malý zdroj znecistenia ovzdušia
pdf Volby prezidenta 2019-zoznam kandidatov
pdf Výsledky volieb prezidenta SR 2019- II.kolo
pdf Volby do EP 2019 na uzemi SR
pdf Zoznam stran do EP 2019
pdf Plán zasadnutí OZ 2019
pdf Volby do EP 2019 na uzemi SR
pdf Volby do EP 2019 na uzemi SR
pdf uznesenie OZ Mosurov 01 / 2019
pdf VZN obce mosurov císlo 02 2019
pdf uznesenie OZ Mosurov 03 2019
pdf uznesenie OZ Mosurov 04 / 2019
pdf VZN obce Mošurov c. 03 /2019
pdf Uznesenie OZ Mosurov 05/2019
pdf Uznesenie OZ Mosurov 06/2019
pdf Uznesenie OZ Mosurov 07/2019
pdf uznesenie OZ Mosurov 08/2019
pdf uznesenie OZ Mosurov 09/2019
pdf uznesenie OZ Mosurov 10/2019
pdf Zber,Separácia a Recyklácia
pdf VO 2019 -Mošurov- rekonštrukcia chodníkov-priloha c.1-ident.údaje uchádzaca
pdf VO 2019 -Mošurov- rekonštrukcia chodníkov-priloha c.2-návrh na plnenie kritérií
pdf VO 2019 -Mošurov- rekonštrukcia chodníkov-priloha c.3-cest.vyhl.uchádzaca
pdf VO 2019-Mošurov-rekonštrukcia chodníkov-príloha c.4- návrh zmluvy - I.
pdf 27.08.2019-Výzva na predkladanie cenových ponúk-Rekonštrukcia chodníkov
pdf VO 2019-Mošurov-rekonštrukcia chodníkov-príloha c.4-návrh zmluvy - II.
pdf VO 2019 -Mošorov rekonštrukcia chodníkov-ocenený výkaz výmer
pdf VO 2019-Mošurov-rekonštrukcia chodníkov-dokum.pre stav.povol.- I.
pdf VO 2019 -Mošurov rekonštrukcia chodníkov-dokum. pre stav.povol.-II.
pdf VO 2019 -Mošurov rekonštrukcia chodníkov-dokum. pre stav.povol.-III.
pdf Uznesenie OZ Mosurov 11/2019
pdf Uznesenie OZ Mosurov 12/2019
pdf Uznesenie OZ Mosurov 13/2019
pdf Uznesenie OZ Mosurov 14/2019
pdf Uznesenie OZ Mosurov 15/2019
pdf Návrh VZN c.04/2019
pdf Návrh VZN c.05/2019
pdf Návrh VZN c.06/2019
Dokumenty 2018
sem môžeš vloži? stru?ný popis skupiny dokumentov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf Návrh plánu kontrolnej cinnosti - II.polrok 2018
pdf Stanovisko k záv.úctu za rok 2017
pdf Záverecný úcet obce za rok 2017
pdf OZ Mošurov
pdf Volby do organov sam.obce - zapisovatel mvk
pdf Volby do organov samospravy obce 2018
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf VZN obce Mošurov c. 1/2019
pdf VO 2019 -Mošorov rekonštrukcia chodníkov
Dokumenty / 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Obec Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf Obec Ter?a
pdf Záverecný úcet obce za rok 2016
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf Verejná vyhláška-str.1- 6
pdf Verejná vyhláška-str.7-12
pdf Verejná vyhláška-str.13-17
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf ÚPSVaR, Prešov
pdf Správa audítora 2016
pdf Individ.výrocná správa 2016
pdf Individ.výrocná správa 2016
pdf Individ.výrocná správa 2016
pdf Individ.výrocná správa 2016
pdf Individ.výrocná správa 2016
pdf VZN o miest.daniach c.1/2017
pdf Záverecný úcet obce 2016
Dokumenty / 2016
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf VZN č. 1/ 2016 - str.1-6
pdf VZN č. 1/ 2016 -str.7-10
pdf Obec Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
Dokumenty 2015
pdf VZN č. 1/2015
pdf Správa audítora 2015
pdf Výročná správa obce 2015 str.1-5
pdf Výročná správa obce 2015 str.6-10
pdf Výročná správa obce 2015 str.11-14
Dokumenty 2014/ 2015
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Uznesenia č. 1 - 5 / 2014
pdf Uznesenia č. 6 - 8 /2014
pdf Uznesenia č. 9 - 11 / 2014
pdf Uznesenia č. 12 - 15 / 2014
pdf Uznesenia č 16 - 19 / 2014.
pdf Uznesenia č.20 - 21 / 2014
pdf Uznesenia č. 1 - 5 / 2015
pdf Uznesenia č. 6 -9 / 2015
pdf Uznesenie č. 10 / 2015
pdf Uznesenia č. 11 - 12 / 2015
pdf Uznesenia 13 - 16/2015
pdf Uznesenia 1 - 5 /2016
pdf Výročná správa obce 2014
pdf Správa audítora 2014
pdf Záverečný účet 2015
Dokumenty 2013
doc Všeobecné záväzne nariadenie obce / 2010
docx Všeobecne záväzné nariadenie
pdf Všeobecné záväzné nariadenie obce / 2012
pdf Socialna poisťovňa
pdf Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
pdf Všeobecné záväzné nariadenie obce o miestných daniach/2013
pdf Všeobecné záväzné nariadenie obce č.1/2013 o nakl.s odpadmi
pdf Všeobecné záväzné nariadenie č.2/ 2013 o verejnom poriadku